small_c_popup2png

مربی خصوصی

در تمام دوره‌های ما حتی در دوره‌ی رایگان هم شما یک مربی خصوصی دارید که در تمام دروس دوره همراه شما است، به مانند معلمی که دست شما را گرفته و شما را همراه با خود از پله‌های پیشرفت بالا می‌برد. این مربی تا پایان دوره همراه شما است.